معرفی

مشخصات فردی

ناهید انصاری گیلانی

نام - نام خانوادگی : ناهید   انصاری گیلانی

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی

سوابق اجرایی


 نام و نام خانوادگی :  ناهید انصاری گیلانیعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

ناهید انصاری گیلانی
ناهید انصاری گیلانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^